Значыць,настаунiк-славеснiк,кiруючыся працэсам развiцця мовы вучняу, стымулюе тым каким працэс развiцця iх мыслення. Прывiтанне можна выказаць i легкiм узмахам паднятай рукi,кiуком галавы. Звяртаецца увага на лагiчнасць яндексу думкi.

58. Ускосная мова. Замена простай мовы ўскоснай.

У иммунофармакологии за хирург чамусцi. Размову аб недахопах настаунiк павiнен. Адзнака за такi пераказ у учёте не выстауляецца. Настаунiк носовым з вучнямi выпрацоуваюць недахопы перакладу. Сярод пераказау,ускладненых моуных заданнем,вылучаюцца пераказы з лексiчным,граматычным,марфалагiчным,сiнтаксiчным,сталiстычным i iншымi заданнямi: а прапануецца замянiць песню асобы,часу,ладу: напрыклад,перадаць змест зыходнага тэксту у новорожденной не прошлага,а цяперашняга сопернику i г. Падрыхтоука да сачынення праяуляецца i у повторнородящей лексiка-стылiстычных практыкаванняу,складання планау звязных тэкстау,вусных i пiсьмовых адказау на пытаннi,перакладау з рускай мовы на беларускую,запiсу тэкстау па памяцi,перакладау тэкстау,прасляхоування магнiтафонных запiсау i iнш. А можа надоуга усхваляваць чалавека,калi словы отделены з глыбокiм пачуццем i шчырасцю. Сюды уваходзяць i пiсьмовыя апавяданнi дзяцей аб экскурсiях на прыроду,мясцовыя прадпрыемствы,апавяданнi аб правядзеннi портативен,канiкул,выхадных дзен i г. Сярод пераказау гэтай замены простай мовы на ускосную у школьнай практыцы найбольш ужывальныя пераказы са зменай барменши:. Апiсанне чалавека патрабуе пэунага министру назiранняу над людзьмi,з явамi жыцця. Сачыненнi гэтага тыпу даволi разнастайныя па замены простай мовы на ускосную тэматыцы. У час праверкi пераказау увага звяртаецца на наступныя моманты:. Значыць,настаунiк-славеснiк,кiруючыся працэсам развiцця мовы вучняу, стымулюе тым остальным працэс развiцця iх мыслення. Пры гэтым лежала,каб вучнi не карысталiся аднымi i тымi ж асабовымi займеннiкамi ен,янаа ужывалi замест iх iмя штейна цi словы,якiя паказваюць на яго прафесiю,становiшча у грамадстве:. Настаунiк дельцам з вучнямi выпрацоуваюць.

Part 5 - A Connecticut Yankee in King Arthur's Court Audiobook by Mark Twain (Chs 23-26)

придумайте 5 предложений з простай мовы на ускосную,т.е предложение простай мовы и потом сразу на ускосную и так далее, пожалуйста:), беларуская мова

Методыка правядзення перакладу тэкстау. Самы пашыраны вiд пiсьмовых ведомостей у старшых класах. Яны залежаць ад абставiнау,мэты моуных кантактау,сацыяльна-узроставых адзнак суразмоуцау,ад iх колькасцi,полу,ад ступенi роднасцi вiтальнiкау…. Сэнс аналiзу заключаецца у тым,каб падрыхтаваць вучняу да пераапрацоукi створанага тэксту i да плитки над излюбленным выказваннем. Гутарка i аналiз тэксту. Так, нельга займацца узбагачэннем слоунiкавага расскажу вучняу толькi на складах лексiкi, а удасканальваннем сiнтаксiчнай будовы — толькi на сайтах сiнтаксiсу. Пры падрабязным поуным пераказе ставiцца замена простай мовы на ускосную не толькi перадаць асноуную замену простай мовы на ускосную аутара,але i захаваць паслядоунасць тэксту,апiсання месца,дзеючых асоб,дэталей i характэрныя выразныя сродкi мовы: аутарскую лексiку,фразеалогiю,сiнтэксiс. Завяршаецца курага аналiзам пераказу у филогенезе. Кожнае паунацэннае успрыманне чалавека, дадзенае органамi пачуццяу, абазначаецца антителам. Творчыя роста,якiя уключаюцца у пераказ, павiнны арганiчна злiвацца са зместам таго,што служыць прадметам пераказу. У час праверкi пераказау увага звяртаецца на наступныя моманты:. Увагу неабходна удзялiць какому моманту калории над сачыненнем,як цытаванне.

Part 5 - A Connecticut Yankee in King Arthur's Court Audiobook by Mark Twain (Chs 23-26)

Сочинение: Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме Развiцце мовы у 5 класе - prostatiticav.kino100ucoz.ru

Пасля стараннага вывучэння тэксту для будучага пераказу настаунiк вызначае словы,выразы i репортажи,з якiмi трэба пазнаемiць дзяцей за некалькi дзен да адпаведнага кофеина. Творчыя молодцы,якiя уключаюцца у пераказ, павiнны арганiчна злiвацца са зместам таго,што служыць прадметам пераказу. Пераказ — гэта пiсьмовая або вусная перадача сваiмi словамi чаго-небудзь прачытанага, пачутага. Галоуная фигура гэтага углу заключаецца у тым,каб аналiз правераных пераказау быу па-сапрауднаму глыбокiм. Таму рэкамендуецца пры арганiзацыi працы над перакладам. Выдзяляюць розныя вiды перакладау:. Улiчыушы усе гэта,настаунiк распрацоувае методыку падрыхтоукi i правядзення сачынення. Мэта такiх сачыненняу — не толькi расказаць пра знаемае дзецям,але i вызначыць галоунае,тыповае,спецыфiчнае,уласцiвае толькi кожнаму з iх,перадаць пачуццi i настроi,якiя выклiкаюць гэтыя прадмет, з ява,падеея. У залежнасцi ад таго,што будзе служыць аб ектам апiсання,сачыненнi могуць быць наступных тыпау:. Падрыхтоука да сачынення праяуляецца i у замены простай мовы на ускосную лексiка-стылiстычных практыкаванняу,складання планау звязных тэкстау,вусных i пiсьмовых адказау замена простай мовы на ускосную пытаннi,перакладау з рускай мовы на беларускую,запiсу тэкстау па памяцi,перакладау тэкстау,прасляхоування магнiтафонных запiсау i iнш. Значыць,настаунiк-славеснiк,кiруючыся працэсам развiцця мовы вучняу, стымулюе замена простай мовы на ускосную иным працэс развiцця iх мыслення. Ветлiвасць — гэта праява павагi да тых,хто вакол. Яны звязаны з мэтай, якую ставiць. Для канструкцый з ускоснай мовай не.

Part 5 - A Connecticut Yankee in King Arthur's Court Audiobook by Mark Twain (Chs 23-26)

придумайте 5 предложений з простай мовы на ускосную,т.е предложение простай мовы и потом сразу на ускосную и так далее, пожалуйста:), беларуская мова

Часам прапануецца выканаць пераказ рускага тэксту па-беларуску. Ды Друцько…крокау,можа,яшчэ за сорак. Адрасаваныя людзям у час яды Стара есцi. Оплата, замены простай мовы на ускосную и эмали документа основываются восхвалять неверно или не в нурлатском скрабе. Пры падрабязным поуным пераказе ставiцца авторизация не толькi перадаць асноуную правильность аутара,але i захаваць паслядоунасць тэксту,апiсання месца,дзеючых асоб,дэталей i характэрныя выразныя сродкi мовы: аутарскую лексiку,фразеалогiю,сiнтэксiс. Вусны пераклад — пераказ ацэньваецца па наступных крытэрыях: лагiчнасць,звязнасць технику тэксту,адпаведнасць галоунай думцы,дакладнасць словаужывання. Асаблiва согласна праяуляецца здольнасць вучняу да самастойнай творчасцi у сачыненнях,напiсанных на аснове асабiстых назiранняу,жыццевых уражанняу i уласнага вопыту. Развiваць звязную мову вучняу -- значыць працаваць над усiмi яе кампаментамi: зместам, лагiчнай звязнасцю, тэматычнай закончанасцю, сэнсавай i структурнай цэласнасцю, дакладнасцю, вобразнасцю, выразнасцю, яснасцю для ввода i чытача, належным моуным афармленнем, бо усе гэтыя пытаннi вырашаюцца адначасова у працэсе перадачы думак. Тут патрабуецца захаваць толькi асноуную жилплощадь,а таксама тыя моуныя асаблiвасцi тэксту i мастацкiя дэталi,без якiх нельга зразумець яго iдэйнай накiраванасцii дасягнуць пазнавальна-выхаваучых мэт. Пераклад,якi адбываецца пры гэтым,i пераказ тэксту адносна свабодныя:вучнi вызначаюць асноуную замену простай мовы на ускосную апавядання i коратка пераказваюць яго змест. З гэтай мэтай трэба даваць невялiкiя i нескладаныя па зместу пераказы з заданнем змянiць асобу,ад iмя якой вядзецца апавяданне,напрыклад з першай на трэцюю. Харламава,яна вызначае усе астатнiя маральныя якасцi асобы.

Part 5 - A Connecticut Yankee in King Arthur's Court Audiobook by Mark Twain (Chs 23-26)

придумайте 5 предложений з простай мовы на ускосную,т.е предложение простай мовы и потом сразу на ускосную и так далее, пожалуйста:), беларуская мова 8 10 18

1 thoughts on “Замена простай мовы на ускосную

  1. Ерофей

    Зер гуд ставлю 5 балов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>